Κόμβος Διαλειτουργικότητας: Περιεχόμενο Αναφορών/Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου/Ερωταπαντήσεις τεχνικής φύσεως

Στις 19/10/2021, αναρτήθηκαν στο site του ΥΠ.ΕΣ., οι εξείς Διευκρινήσεις για τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας:

Διάκριση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Στο δημόσιο λογιστικό, με τον όρο «χρηματοοικονομικές συναλλαγές» νοούνται οι συναλλαγές που δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και την καθαρή χρηματοοικονομική θέση.
Ως έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται οι εισπράξεις από δανεισμό, από πώληση μετοχών, από εξόφληση ομολόγων στη λήξη τους κτλ. Προσοχή: τα έσοδα από τόκους και μερίσματα δεν αποτελούν έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Ως δαπάνες για χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται οι πληρωμές για χρεολύσια, οι αγορές μετοχών ομολόγων κτλ. Προσοχή: οι δαπάνες για τόκους δεν αποτελούν δαπάνες για χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Οι λοιπές συναλλαγές χαρακτηρίζονται ως μη χρηματοοικονομικές.

Αναφορά ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17.09.2010.

Εκ παραδρομής, στην ενότητα Δ2α της εγκυκλίου 9/2018, κατά την παροχή οδηγιών κατηγοριοποίησης των λογαριασμών της γενικής λογιστικής σε «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης» και σε «Υποχρεώσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης» (σελίδα 11) γίνεται αναφορά στον λογαριασμό 44 έναντι του σωστού 45

Υποβολή αναφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

(α) Υποχρεωτικότητα: Εφόσον ο φορέας (δήμος, περιφέρεια ή νομικό πρόσωπο) είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού συστήματος, ανεξαρτήτως των διατάξεων που καθορίζουν το εφαρμοστέο λογιστικό σχέδιο, υποχρεούται να αποστέλλει την αναφορά «Στοιχεία Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού» στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 33 του ν. 4257/2014, όπως ισχύει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα δημοτικά ιδρύματα, οι σύνδεσμοι, οι ΦΟΔΣΑ, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις υποχρεούνται πλέον να εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ α΄ βαθμού (ΠΔ 315/99). Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ, οι ΔΕΥΑ και οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται στην τήρηση του διπλογραφικού συστήματος σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014).
(β) Απογραφή έναρξης: Οι εγγραφές έναρξης της νέας χρήσης είναι απαραίτητο να ολοκληρώνονται πριν την προθεσμία υποβολής οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου (15/02). Στην περίπτωση που, μετά από την οριστικοποίηση των εγγραφών κλεισίματος της προηγούμενης χρήσης προκύψει η ανάγκη για διόρθωση των απογραφής έναρξης, θα πραγματοποιούνται διορθωτικές εγγραφές.
(γ) Αναφορά Δεκεμβρίου: Οι αναφορές του μηνός Δεκεμβρίου αποστέλλονται χωρίς τις εγγραφές μεταφοράς των υπολοίπων στους λογαριασμούς γενικής εκμετάλλευσης (80) και ισολογισμού (89).
(δ) Επικαιροποίηση αναφοράς λόγω οριστικοποίησης των εγγραφών κλεισίματος του προηγούμενου έτους: Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλεται μόνο η αναφορά μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία με την ορθή απογραφή έναρξης θα διατεθούν στον Κόμβο μέσω της αναφοράς του μήνα κατά τον οποίο οριστικοποιήθηκαν οι εγγραφές κλεισίματος του προηγούμενου έτους. (Δηλαδή, αν οι εγγραφές κλεισίματος έτους 2017 οριστικοποιηθούν τον Ιούνιο του 2018, τότε τα οριστικά στοιχεία της απογραφής έναρξης έτους 2018 θα διατεθούν στον Κόμβο με την αναφορά του Ιουνίου 2018).

Αναφορά ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΠΙΔ

Στήλες «Εγκεκριμένος προϋπολογισμός» και «Διαμορφωμένος προϋπολογισμός»: Συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οικονομική λειτουργία του ΝΠΙΔ προβλέπεται η κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση αναγράφεται η τιμή μηδέν (0). Προσοχή: Με την ταξινόμηση ενός φορέα στη γενική κυβέρνηση, εκκινεί άμεσα η υποχρέωση κατάρτισης προϋπολογισμού και τήρησης του ΠΔ 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων.
Πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών: Όταν η αναφορά ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποβάλλεται ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ), οι πληρωμές που αφορούν σε υποχρεώσεις της 31.12 του προηγούμενου έτους εξαιρούνται από όλες τις στήλες της αναφοράς. Εφιστάται η προσοχή στις περιπτώσεις καταγραφής για πρώτη φορά μέσα στο τρέχον έτος υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών (πχ καταχώρηση στο έτος 2018 τιμολογίου που είχε εκδοθεί το 2017): αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνονται κανονικά στην αναφορά. Όταν η αναφορά υποβάλλεται ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ), οι πληρωμές που αφορούν σε υποχρεώσεις της 31.12 του προηγούμενου έτους ενσωματώνονται στον ΚΑΕ «XA.01.04 Λοιπά έξοδα» :
Εισπράξεις απαιτήσεων προηγούμενων οικονομικών ετών: Όταν η αναφορά ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποβάλλεται ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ), τότε υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:
α) Στον «ΚΑΕ SA.01.01 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)», στη στήλη ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ καταγράφεται το ύψος των αναγνωρισμένων εσόδων μέχρι το μήνα αναφοράς, όπως αυτά προκύπτουν από τα εκδοθέντα τιμολόγια και λοιπά παραστατικά της περιόδου αναφοράς, μειωμένων κατά το ποσό των αντίστοιχων επισφαλών απαιτήσεων. Όταν εφαρμόζεται αυτή η προσέγγιση, οι εισπράξεις απαιτήσεων προηγούμενων οικονομικών ετών δεν περιλαμβάνονται στην αναφορά.
β) Στον «ΚΑΕ SA.01.01 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)», στη στήλη ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ καταγράφεται το ύψος των πραγματικά εισπραχθέντων εσόδων μέχρι το μήνα αναφοράς. Όταν εφαρμόζεται αυτή η προσέγγιση, οι εισπράξεις απαιτήσεων προηγούμενων οικονομικών ετών περιλαμβάνονται κανονικά στην αναφορά.
Ταμειακό υπόλοιπο προϋπολογισμού προηγούμενης χρήσης (SZ.01): Ο εν λόγω ΚΑΕ συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΠΙΔ που ο τύπος προϋπολογισμού τους εμπίπτει στις περιπτώσεις ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ή ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ή ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ).

Χειρισμός ΦΠΑ κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων ΝΠΙΔ

Α. Το ΝΠΙΔ υποβάλλει στοιχεία σε ταμειακή βάση.

(α) Εφόσον κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats, στο πεδίο «Τύπος Προϋπολογισμού» της καρτέλας «Οργανωτικές μονάδες» έχει δηλωθεί ότι ο τύπος προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ εμπίπτει σε μία από τις εξής περιπτώσεις: ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ή ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ τότε, ούτως ή άλλως, η αξία του ΦΠΑ είναι ενσωματωμένη στα έσοδα και τα έξοδα της περιόδου αναφοράς. Δηλαδή δεν απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.

(β) Στις περιπτώσεις όπου έχει δηλωθεί ότι ο τύπος προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ εμπίπτει στην περίπτωση: ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ), τότε στις αναφορές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (η τελευταία εφόσον προβλέπεται να αποστέλλεται) η αξία του ΦΠΑ εσόδων και δαπανών πρέπει να καταγράφεται, στα έσοδα στον ΚΑΕ «SA.06.01 Λοιπά έσοδα» και στα έξοδα στον ΚΑΕ «XA.01.04 Λοιπά έξοδα». Στην αναφορά ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17.09.2010 θα καταγράφεται στο πεδίο «Υποχρεώσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης» μόνο το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00 «Φόρος προστιθέμενης αξίας» και όχι το ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο (το οποίο ούτως ή άλλως στο τέλος της χρήσης πρέπει να μεταφερθεί στον 33 («Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ.»)

Β. Το ΝΠΙΔ υποβάλλει στοιχεία σε δεδουλευμένη βάση

Σε αυτή την περίπτωση, κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats, στο πεδίο «Τύπος Προϋπολογισμού» της καρτέλας «Οργανωτικές μονάδες» έχει δηλωθεί ότι ο τύπος προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ είναι ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ).

Σε αυτή την περίπτωση, η αξία του ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες εσόδων και εξόδων των αναφορών ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (η τελευταία εφόσον προβλέπεται να αποστέλλεται). Ομοίως, θα εξαιρείται από την αναφορά ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ. Στην αναφορά ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17.09.2010 θα καταγράφεται στο πεδίο «Υποχρεώσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης» μόνο το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00 «Φόρος προστιθέμενης αξίας» και όχι το ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο (το οποίο ούτως ή άλλως στο τέλος της χρήσης πρέπει να μεταφερθεί στον 33 «Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ.»)

Ενέργειες στατιστικών ανταποκριτών μετά τον ορισμό τους

Mετά τον ορισμό τους, οφείλουν να αποστείλουν την απόφαση ορισμού και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email, τηλ.)
α) στο ΥΠΕΣ σε ένα από τα παρακάτω email:

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Σ.Γιουρούκη  213 136 4817  s.giourouki@ypes.gr
Δ.Ζλάτης  213 136 4802  d.zlatis@ypes.gr
Β.Αγγελή  213 136 4806  b.aggeli@ypes.gr@ypes.gr
Μ.Χιώτη  213 136 4815  mar.chioti@ypes.gr

β) στην ΕΕΤΑΑ στο email:

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Ν.Πρατσινάκης 213 1320 706  npdd@eetaa.gr

και επιπλέον:

1. Να μελετήσουν το θεσμικό πλαίσιο, τις εγκύκλιες οδηγίες και όλες τις λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή Αποκ.Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση – Κόμβος Διαλειτουργικότητας – Θεσμικό πλαίσιο.
2. Να δημιουργήσουν λογαριασμό στην εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» στη διεύθυνση komvos.ypes.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες του Οδηγού ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή Αποκ.Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση – Κόμβος Διαλειτουργικότητας — Οδηγός χρήσης Εφαρμογής.
3. Να δημιουργήσουν λογαριασμό στην Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (EETAA) ακολουθώντας το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και επιλέγοντας «Εγγραφή Νέου Χρήστη». Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με την Απόφαση ορισμού, θα ειδοποιηθούν για την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους.
4. Να μεριμνήσουν για την έναρξη αποστολής των στοιχείων στις δύο (2) βάσεις: στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (βάση ΕΕΤΑΑ).
5. Τέλος θα πρέπει να ενημερώσουν μέσω email στο komvos_oik@ypes.gr και στο npdd@eetaa.gr για την απενεργοποίηση των λογαριασμών των προηγούμενων στατιστικών ανταποκριτών.

 

ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Πού βρίσκεται το ενημερωτικό υλικό για τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας?

Απ. Ολόκληρο το ενημερωτικό υλικό (νομοθεσία, προδιαγραφές, οδηγός χρήσης εφαρμογής κλπ.) βρίσκεται στο site του ΥΠΕΣ:

https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/kombos-dialitoyrgikotitas

2.Είμαι στατιστικός ανταποκριτής και θέλω να εγγραφώ στην εφαρμογή stats του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Τι κάνω?

Απ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής stats (σελ. 1 – 2) και ο οποίος βρίσκεται εδώ:

https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/kombos-dialitoyrgikotitas/odigos-chrisis-efarmogis-eisagogis-amp-anazitisis-stoicheion-stats

3.Δεν μου ανοίγει η σελίδα της εφαρμογής stats του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Τι φταίει?

Απ. Η εφαρμογή του Κόμβου Διαλειτουργικότητας είναι προσβάσιμη αποκλειστικά και μόνο εντός δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή που διαθέτει δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η σελίδα της εφαρμογής stats είναι διαθέσιμη ως:

http://komvos.ypes.gr/stats      (προϋποθέτει DNS και δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

ή εναλλακτικά:

http://10.193.25.194/stats           (προϋποθέτει μόνο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

Αν δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο κεντρικό πρόβλημα στις υποδομές του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, τότε η αδυναμία πρόσβασης οφείλεται σε ρυθμίσεις του υπολογιστή/δικτύου του στατιστικού ανταποκριτή και θα πρέπει να ελεγχθεί από τους τεχνικούς του φορέα.

4.Κλείδωσα τον λογαριασμό μου.

Απ. Στέλνετε e-mail στο: komvos_oik@ypes.gr αναφέροντας το φορέα και το username σας προκειμένου να ξεκλειδωθεί ο λογαριασμός σας.

5.Ξέχασα τον κωδικό μου (ή/και το username μου)

Απ. Αν γνωρίζετε το username σας, το βάζετε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής και πατάτε ‘Ξέχασα τον κωδικό μου’ (οδηγός χρήσης σελ. 3). Η εφαρμογή θα σας στείλει το password στο e-mail που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή.

Αν δεν θυμάστε ούτε το username, στέλνετε e-mail στο: komvos_oik@ypes.gr με τα στοιχεία σας καθώς και τα στοιχεία του φορέα σας προκειμένου να αναζητηθεί το username σας και να σας αποσταλεί με e-mail. Εν συνεχεία ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία για υπενθύμιση του password (ή για ξεκλείδωμα).

6.Θέλω να επανυποβάλλω / διορθώσω το ΟΠΔ (δελτίο στοχοθεσίας) αλλά η εφαρμογή δεν με αφήνει. Τι πρέπει να κάνω?

Απ. Για την επανυποβολή / διόρθωση οποιουδήποτε τύπου αναφοράς (και των δελτίων στοχοθεσίας) που υποβάλλονται χειροκίνητα μέσω της εφαρμογής stats του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, ακολουθείτε τη διαδικασία που αναφέρεται στον οδηγό χρήσης (σελ. 9 – 10).

7.Θέλω να επανυποβάλλω αυτόματα μέσω web services διορθωμένες αναφορές. Τι πρέπει να κάνω?

Απ. Ετοιμάζετε τις διορθωμένες αναφορές στο σύστημά σας και στέλνετε e-mail στο: data-ota@ypes.gr  .

8.Υπέβαλα τα στοιχεία στον “Κόμβο” αλλά οι υπηρεσίες του Υπουργείου με ενημέρωσαν ότι  δεν έχουν αντληθεί. Τι φταίει?

ή  Υπέβαλα τα στοιχεία στον “Κόμβο” αλλά δεν ξέρω αν τα έχει λάβει το Υπουργείο.

Απ. Το σύστημα το οποίο δουλεύουν οι στατιστικοί ανταποκριτές και ετοιμάζουν τα στοιχεία είναι τοπικό σύστημα του φορέα, το οποίο εσφαλμένα ονομάζεται “Κόμβος”. Για να μπορέσει να αντλήσει αυτόματα τα στοιχεία ο Κεντρικός Κόμβος Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ θα πρέπει αυτά να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα στο τοπικό σύστημα του φορέα και να μην υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στην πλευρά του φορέα (π.χ δίκτυο, λειτουργία web services κλπ.).

Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ αποστέλλει μηνύματα στο e-mail που έχουν δηλώσει οι στατιστικοί ανταποκριτές τόσο για τις επιτυχημένες αντλήσεις όσο και για τις αποτυχημένες προσπάθειες μαζί με την αιτία του σφάλματος.

Οι στατιστικοί ανταποκριτές μπορούν να ελέγξουν αν έχουν ληφθεί στοιχεία από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής stats. Επιπλέον, οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να ενημερώνουν το προφίλ τους στην εφαρμογή stats με έγκυρο e-mail επικοινωνίας (βλ. οδηγό χρήσης stats) προκειμένου να λαμβάνουν ειδοποιήσεις από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ.

9.Έλαβα e-mail για αποτυχία αυτοματοποιημένης λήψης στοιχείων μέσω web services. Τι σημαίνει η αιτία σφάλματος που αναφέρεται στο e-mail?

Απ. Οι συχνότερες αιτίες σφάλματος που οδηγούν σε αποτυχία αυτοματοποιημένης άντλησης των στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας είναι:

Τίτλος Σφάλματος Τεχνικός όρος Αιτία Ενέργειες Αποκατάστασης
Μη διαθέσιμα δεδομένα UnavailableDataException To web service του φορέα επιστρέφει απάντηση ότι τα δεδομένα που ζητούνται από τον Κόμβο δεν είναι διαθέσιμα. Ο στατιστικός ανταποκριτής πρέπει να καταστήσει τα δεδομένα διαθέσιμα και να ενημερώσει για επανάντληση των στοιχείων στο: komvos_oik@ypes.gr
Μη οριστικοποιημένα δεδομένα UnfinalizedDataException To web service του φορέα επιστρέφει απάντηση ότι τα δεδομένα που ζητούνται από τον Κόμβο δεν είναι οριστικοποιημένα. Ο στατιστικός ανταποκριτής πρέπει να οριστικοποιήσει τα δεδομένα και να ενημερώσει για επανάντληση των στοιχείων στο: komvos_oik@ypes.gr
Μη έγκυρα Δεδομένα Υπάρχει πρόβλημα στη δομή ή στο περιεχόμενο του xml αρχείου που έλαβε ο Κόμβος. Θα πρέπει να ελεγχθεί η δομή ή και το περιεχόμενο του xml αρχείου ώστε να συμβαδίζει με τις προδιαγραφές (π.χ κενά πεδία, έλλειψη υποχρεωτικών πεδίων κλπ.)
Μη διαθέσιμη Αναφορά Κενή αναφορά. Ο Κόμβος έλαβε κενό xml αρχείο. Θα πρέπει να δημιουργηθεί αρχείο xml με μία τουλάχιστον εγγραφή.
Σφάλμα σύνδεσης. Connection timed out: connect.  ή
Connection refused: connect.
Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με το web service του φορέα με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται καμία απάντηση από το web service (connection timeout) ή το web service του φορέα να αρνείται τη σύνδεση (connection refused). Θα πρέπει να ενημερωθούν οι τεχνικοί του φορέα. Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα να γίνει ενημέρωση για επανάντληση στο: komvos_oik@ypes.gr
Μη διαθέσιμο Web Service π.χ : Server returned HTTP response code: 503 Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με το web service του φορέα με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται καμία απάντηση από το web service (connection timeout) ή να επιστρέφεται κάποιο HTTP error code. Θα πρέπει να ενημερωθούν οι τεχνικοί του φορέα. Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα να γίνει ενημέρωση για επανάντληση στο: komvos_oik@ypes.gr
Γενικό Σφάλμα. Γενική κατηγορία τεχνικών σφαλμάτων που μπορεί να περιλαμβάνει πληθώρα προβλημάτων στην πλευρά του φορέα. Θα πρέπει να αποσταλλεί e-mail στο: komvos_oik@ypes.gr για να διευκρινιστεί η ακριβής αιτία του προβλήματος και εν συνεχεία να δρομολογηθεί η επίλυσή του.

10.Υπέβαλα αρχείο (excel ή xml) μέσω της εφαρμογής stats αλλά εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος. Τι σημαίνει αυτό?

Απ. Τα συχνότερα μηνύματα σφάλματος και η ερμηνεία τους είναι τα ακόλουθα:

Περιγραφή Σφάλματος Αιτία Ενέργειες Αποκατάστασης
Πρόβλημα κατά την εκκίνηση της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων από αρχείο. Η Μονάδα … Στοχοθεσίας δεν υφίσταται. Οι έγκυρες Μονάδες Στοχοθεσίας είναι οι παρακάτω:  ……. Γίνεται προσπάθεια εισαγωγής λανθασμένου πρότυπου αρχείου στοχοθεσίας. Θα πρέπει να υποβληθεί ακριβώς το πρότυπο αρχείο στοχοθεσίας excel που είναι αναρτημένο στο site του ΥΠΕΣ:
https://www.ypes.gr/protypa-archeia-excel/
Η εφαρμογή «σκάει» βγάζοντας ένα μεγάλο πλήθος από μηνύματα σφάλματος Η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για έγκυρο αρχείο excel. Το αρχείο θα πρέπει να σωθεί σε μορφή Excel 97 – 2003 (κατάληξη .xls) και να υποβληθεί εκ νέου.
Το έτος που έχετε επιλέξει δεν συμβαδίζει με το έτος που αντιστοιχεί στα δεδομένα του αρχείου που έχετε επιλέξει προς εισαγωγή. Είτε λάθος επιλογές έτους/μήνα εισαγωγής είτε λάθος ονομασία του αρχείου. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει σωστές επιλογές από το χρήστη στην εφαρμογή για το έτος/μήνα, το σφάλμα αυτό υποδηλώνει ότι ο χρήστης δεν έχει ονοματίσει σωστά το αρχείο προς υποβολή.

Η σωστή ονομασία των αρχείων είναι αποκλειστικά αυτή που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής, σελ. 6-7.

Ο τύπος αναφοράς που έχετε επιλέξει δεν συμβαδίζει με τον τύπο δεδομένων του αρχείου που έχετε επιλέξει προς εισαγωγή. Δεν ταυτίζεται το όνομα του αρχείου με τον επιλεγμένο τύπο αναφοράς. Είτε δεν έχει ονοματιστεί σωστά το αρχείο excel είτε έχει γίνει λάθος επιλογή του τύπου αναφοράς σε σχέση με το αρχείο που εισάγεται. Να ακολουθηθούν οι οδηγίες χειροκίνητης εισαγωγής αρχείου που περιγράφονται στον οδηγό χρήσης, σελ. 5-7.
Δεν έχετε δικαίωμα επανυποβολής της συγκεκριμένης αναφοράς. Έχει υποβληθεί ήδη αρχείο για το συγκεκριμένο τύπο αναφοράς και για το ίδιο έτος/μήνα Ο στατιστικός ανταποκριτής θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία επανυποβολής που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής σελ. 9 -10.

11.Αντιμετωπίζω τεχνικό πρόβλημα με την υποβολή στοιχείων ή τη λειτουργία της εφαρμογής stats.

Απ. Για οποιοδήποτε αμιγώς τεχνικό πρόβλημα εκτός των ανωτέρω (π.χ αδυναμία επικοινωνίας των web services, αλλαγή τεχνικών στοιχείων των web services, προβλήματα χειροκίνητης υποβολής αρχείων κλπ.) στέλνετε e-mail στο: komvos_oik@ypes.gr συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία σας,  τα στοιχεία του φορέα σας, σύντομη περιγραφή του προβλήματος και αν είναι δυνατόν και printscreen που δείχνει το πρόβλημα.

12.Έχω ερωτήματα/απορίες για θεσμικά/επιχειρησιακά θέματα. Πού απευθύνομαι?

Απ. Για ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την υποβολή των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ και στο περιεχόμενο των αναφορών, οι στατιστικοί ανταποκριτές πρέπει να εφαρμόζουν τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων ΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. και μόνο όταν απαιτείται να καλούν στους αριθμούς: 213.136.4806, 08, 14, 15, 16 και 32. Σημειώνεται ότι ερωτήματα που θα αφορούν τεχνικά ζητήματα δεν θα απαντώνται και οι ανταποκριτές θα παραπέμπονται σε επικοινωνία με το 213.136.1570.