ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580/ 18-06-2012 Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

12/07/2012

Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου Φ.Π.Α σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 – 2013.