ΚΥΑ 2.10038/οικ.3.952 (ΦΕΚ1336/Β/24-4-2012) Υπουργοί Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.