ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010 (ΦΕΚ 1411/Β/30-04-2012) Υπουργοί Εσωτερικών – Οικονομικών για συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 κοινής απόφασης.

10/05/2012

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 (ΦΕΚ 792/29-04-2009 τ.Β’) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.