ΚΥΑ οικ.41346 (ΦΕΚ 2923/Β/31-10-2012)

17/11/2012

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. οικ. 8735/09-03-2012 (ΦΕΚ 700/Β΄/12-03-2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.