ΚΥΑ ΔΙΔΚ/ Φ.38/2/οικ.11675 (ΦΕΚ 1667/Β/16-05-2012)

25/05/2012

Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.