Κριτήρια Σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα

Δημοσιεύθηκαν, στο ΦΕΚ Β’ 6506/ 19-12-2022, οι Υπ’ Αριθμ. 86218/15-12-2022 και 86288/15-12-2022 Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , με τις οποίες εξειδικεύονται τα κριτήρια Σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού της Χώρας, αντιστοίχως, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 και την παρ. 3 του Άρθρου 79 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου συστήνονται στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού εφόσον, κατά τη δημοσίευση της Απόφασης (19/12/2022), πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τους πενήντα (50) υπαλλήλους και

β) το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

Εφόσον πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, συστήνονται Μ.Ε.Ε., με Απόφαση του οικείου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 86218/ 15.12.2022 (έως τις 19/1/2023).

Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που δεν πληρούν τα ως άνω κριτήρια, εφαρμόζουν τις διατάξεις των παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 9 του Ν. 4795/2021.

Τέλος, οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού που έχουν ήδη συσταθεί, εξακολουθούν να λειτουργούν, ανεξαρτήτως των κριτηρίων του άρθρου 2 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022  και ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ν. 4795/2021.

Σε περίπτωση που οι αρμοδιότητες των Μ.Ε.Ε. δεν συνάδουν με τις οριζόμενες από το άρθρο  10 του ν. 4795/2021, οι Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού υποχρεούνται να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022, για την προσαρμογή των αρμοδιοτήτων των Μ.Ε.Ε. στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4795/2021.