Κριτήρια Επιλογής Συμβούλων Ακεραιότητας και θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2474/13-04-2023 η υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/990/οικ.6526/11-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και της Αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με θέμα την “Εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των Συμβούλων Ακεραιότητας, των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων που μπορούν να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του τρόπου αξιολόγησης των κριτηρίων”.

  • Με βάση την ανωτέρω Απόφαση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας λαμβάνουν οι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας.

Στο ίδιο ΦΕΚ επίσης, δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/989/οικ.6510/11-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και της Αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με την οποία καθορίζονται η λειτουργία και η διαχείριση του Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας, στο οποίο δικαίωμα εγγραφής, μετά απο αίτησή τους, έχουν μεταξύ άλλων μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, έχουν τον Α’ βαθμό και τριετή ελάχιστη πραγματική δημόσια υπηρεσία και κατέχουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλου Ακεραιότητας.