Κοινή Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/9386/ 10-04-2012 για ένταξη των διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. κ.α. στα Κ.Ε.Π.