Κείμενο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.8533 5/04/2012 Υπουργού Διοιηκητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις σχέσεις δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών.

20/04/2012

Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς.