Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ΄Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/797/03-04-2023 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, στην οποία, και σε συνέχεια των υπ’ αρ. 1343-5/2022 Aποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, επανεξετάστηκαν τα θέματα νομιμότητας που προκύπτουν σε σχέση με την πολιτική επικοινωνίας, προκειμένου να προσδιοριστεί το πλαίσιο της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Με την Aπόφαση 9/31-03-2023, προσδιορίστηκε η έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών 1-2023, για την επεξεργασία των προσωπικών Δεδομένων.