Καταχώριση στοιχείων στο «e-Peitharxika» για παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/245/οικ.16907/11-10-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την “Έναρξη καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των
πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας”.

Σύμφωνα με την ως ανω Εγκύκλιο,  προσφέρονται οδηγίες για την έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του e-Peitharxika για τους φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δημόσιων Διοικητικών Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν.3528/2007) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) και εφαρμόζουν τις οικείες διατάξεις όσον αφορά την πειθαρχική διαδικασία.