Καταχώρηση στοιχείων δημοσίων συμβάσεων λόγω COVID-19 στο ΚΗΜΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. Πρωτ.: 6901 – 08/12/2020 Έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με τίτλο: “Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που ανατίθενται κατά παρέκκλιση εθνικών διατάξεων, λόγω της άμεσης ή έμμεσης συνάφειάς τους με την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του”.