Καταχώρηση Καταστάσεων Υπόχρεων και Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ’ Β 2963/04-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 17991/02-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υποπυργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την “Εξειδίκευση της προβλεπόμενης στον ν. 5026/ 2023 (Α’ 45) Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), καθορισμός των οδηγιών συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. και των πινάκων παραμετρικών τιμών, της λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, της ημερομηνίας έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, των αναγκαίων διαλειτουργικότητων, καθώς και κάθε άλλου τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 5026/2023”.

Σχετικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, στην παρ.1 του άρθρου 10 της απόφασης ορίζονται οι εξής ημερομηνίες:

για τις καταστάσεις υπόχρεων προσώπων:

  • 16/5/2023 για τις ετήσιες καταστάσεις
  • 16/11/2023 για τις μηνιαίες καταστάσεις αρχικών δηλώσεων.

-για την υποβολή των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.:

  • ένα μήνα από τη λήξη της αναφερόμενης στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023 προθεσμίας για την υποβολή των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και το αργότερο μέχρι την 01/11/2023 
  •   16/12/2023 για τις αρχικές δηλώσεις.

-Επιπλέον στις παρ.2 και 3 του άρθρου 10 της Απόφασης γνωστοποιούνται τα εξής:

Όλοι οι υπόχρεοι που απέκτησαν ιδιότητα από  28-02-2023 καταχωρίζονται σωρευτικά στην κατάσταση αρχικών δηλώσεων του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 που θα οριστικοποιηθεί  15-12-2023.

Οι αρχικές δηλώσεις των υπόχρεων που απέκτησαν ιδιότητα από την 28-2-2023, υποβάλλονται από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της περ. γ-ii της παρ. 1 (σ.σ. ήτοι από 16-12-2023). Ειδικά για τους υπόχρεους που απέκτησαν ιδιότητα έως και 15-12-2023 η προθεσμία υποβολής, ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της περ. γ-ii.

Συμπληρωματικά, Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ’ Β 2964/04-05-2023, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Αριθμ. 17992/02-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Επικεατείας και ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα τον “Καθορισμό τύπου και περιεχομένου της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α’ 45)”.