Κατασχέσεις ποσών σε βάρος των διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται στο τραπεζικό σύστημα

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/72297/ΔΛΤΠ – 28/09/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: “Κατασχέσεις ποσών σε βάρος των διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται στο τραπεζικό σύστημα της Χώρας.”.

Συγκεκριμένα, η Εγκύκλιος του Υπουργείου, τονίζει ότι: “το σύνολο των Διαθεσίμων των λοιπών ΦΓΚ που τηρούνται στο τραπεζικό σύστημα της Χώρας, έχουν ταχθεί για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ειδικών δημόσιων σκοπών και είναι, συνεπώς, ακατάσχετα“.