Κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών μέσω συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ: Διαβούλευση όρων του τεύχους πρόσκλησης

Με την υπ’ Αρ. πρωτ.: 5651 – 27/09/2021 Ανακοίνωσή της, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ενημερώνει ότι τίθεται σε διαβούλευση το Προσχέδιο του υπό έκδοση τεύχους πρόσκλησης για την “Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)” έως και τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.