Καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ 71 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1315 – 21/03/2022, η υπ’ Αριθμ. 9568 ΕΞ 2022 – 14/03/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: “Κατάργηση διεκπεραίωσης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διοικητικών διαδικασιών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.)”.

Συγκεκριμένα, αποφασίζεται η κατάργηση των κάτωθι διοικητικών Διαδικασιών αρμοδιότητας Ο.Π.Ε.Κ.Α. και Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες διεκπεραιώνονται και από τα Κ.Ε.Π. ως εξής:

α) Οι παρ. α4, θ1, θ2, θ4 και θ6 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/10264/1.4.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β) Οι παρ. 3, 9 και 10 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/18/17543/13.11.2007 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 2251).