Καταργείται ο προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες ΟΤΑ-ΝΠΔΔ από 1/1/2019

17/10/2015

 

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129 – 17/10/2015), αντικαθίσταται η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ του άρθρου 31 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143 – 28/6/2014), με αποτέλεσμα, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’52 – 28/2/2013):

Από 1/1/2017, δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες του Κράτους.
Από 1/1/2019, δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ και των προαναφερόμενων λοιπών Νομικών Προσώπων.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατόπιν γνώμης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπερίπτωσης.