Κατανομή 693.883,60€ σε Δήμους, για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 93572 – 17/12/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Κατανομή ποσού ύψους 693.883,60 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπάνης για τη Σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας”.