Κατανομή 6.000.000€ σε Δήμους, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 89689 – 27/12/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 6.000.000,00 €, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023.″.

Η ανωτέρω κατανομή, αφορά στο διδακτικό έτος 2022-2023, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν από τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και την εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας σε σχολικές μονάδες της Χώρας.