Κατανομή 51.074.568,00 € σε Δήμους για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. πρωτ. : 4643 – 27/01/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Κατανομή ποσού ύψους 51.074.568,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022″.