Κατανομή 5.200.000€ από τους Κ.Α.Π. 2022, στην Κ.Ε.Δ.Ε. και στις Π.Ε.Δ. της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών Δαπανών τους

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 63648/29-9-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Κατανομή Ποσού 5.200.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2022, στην Κεντρική  Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους.”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η Κατανομή συνολικού ποσού 5.200.000,00 €, το οποίο αποδίδεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων.», στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της Χώρας, για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών τους, ως ακολούθως:

α) Ποσό 2.000.000,00 € αποδίδεται στην Κ.Ε.Δ.Ε., ως τακτική οικονομική ενίσχυση έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το έτος 2022.
β) Ποσό 200.000,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στην υποχρέωση της Κ.Ε.Δ.Ε. και των Π.Ε.Δ. της Χώρας για την απόδοση της προβλεπόμενης εισφοράς τους προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), διατίθεται στην Κ.Ε.Δ.Ε. για το σκοπό αυτό.
β) Ποσό 3.000.000,00 € αποδίδεται στις Π.Ε.Δ. της χώρας, ως τακτική οικονομική ενίσχυση, έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το έτος 2022.