Κατανομή 479.754,27 € σε Δήμους, προς κάλυψη Mισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 93573 – 17/12/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Κατανομή συνολικού ποσού 479.754,27 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.”.