Κατανομή 34.008.720,00€ σε Δήμους, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών Μονάδων

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. πρωτ.: 68832 – 19/10/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την : “Κατανομή Ποσού ύψους 34.008.720,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2022 – 2023.″.

Η ανωτέρω κατανομή αφορά σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών Σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό διάστημα, έως και τον Δεκέμβριο του 2022.