Κατανομή 3.000.000 € σε Δήμους, προς κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 88807 – 22/12/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Κατανομή ποσού 3.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σε Δήμους της χώρας, προς κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος”.