Κατανομή 23.140.000€ από τους ΚΑΠ έτους 2023 στους Δήμους, για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 26709/29-03-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “ Κατανομή ποσού ύψους 23.140.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας”.

Τα ποσά, θα κατανεμηθούν στους δικαιούχους Δήμους, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».