Κατανομή 2.400.000 € σε Δήμους, προς κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 93715 – 17/12/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Κατανομή ποσού 2.400.000,00 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος”.