Κατανομή προσωπικού σε ΟΤΑ α’ βαθμού δυνάμει της υπ’ αρ. της 4Κ/2020 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

Σε συνέχεια της υπ’ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./35/1394/03.02.2023 (ΦΕΚ 613/09.2.2023 τεύχος Β’) Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθ. 16653/01.03.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι, μετά την έκδοση των πράξεων διορισμού, όπως αποστείλουν στο ΑΣΕΠ τα αντίγραφα των σχετικών πράξεων ανάληψης Υπηρεσίας και μετά την ολοκλήρωση των διορισμών των συμπεριλαμβανομένων στους οριστικούς Πίνακες της 4Κ/2020 Προκήρυξης, να αποστείλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr (τηλ. επικοινωνίας 213 136 4704 κ. Δήμητρα Μπιτούνη), βεβαίωση ότι δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι πράξεις διορισμού για το σύνολο των διοριστέων κάθε Δήμου.

Οι πίνακες με τους διοριστέους του κάθε Δήμου, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα αναλυτικά στοιχεία βαθμολογίας, έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr), στην ενότητα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».