Κατανομή, ποσού 28.000.000 €, από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 62036/20-08-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα : “Γ΄ Κατανομή, ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους”.

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 28.000.000,00 €, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, το οποίο ποσό αποδίδεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.