Κατανομή ποσού 2.118.697,54 € σε Δήμους, για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 62886/26-08-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Κατανομή ποσού ύψους 2.118.697,54 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας”.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών,  με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.