Κατανομή ποσού 10.000.000,00 € σε Δήμους, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε παραλίες

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 44676/18-05-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα την “Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 10.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020”.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.», με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου, προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.