Κατανομή ποσού ύψους 33.642.800,00 € σε Δήμους για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. πρωτ. : 65051 – 6/10/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Κατανομή ποσού ύψους 33.642.800,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας.”