Κατανομή ποσού σε Δήμους της Χώρας προς κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 75309/12-09-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την ” Κατανομή ποσού ύψους 2.520.777,71 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας.”.

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται η κατανομή συνολικού ποσού 2.520.777,71 € από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», για τη δαπάνη σίτισης των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας, κατά τη σχολική περίοδο 2022-2023.