Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, ποσού 30.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Δημοσιεύτηκε η υπ’  Αρ. πρωτ.: 49911- 06/07/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, συνολικού ποσού ύψους 30.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων”.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο:  “η κατανομή του ανωτέρω ποσού γίνεται με κριτήρια τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων κατά 30% και τον αριθμό των μαθητών κατά 70%, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2019-2020”, όπως επίσης “τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”.