Κατανομή μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σε ΟΤΑ α’και β’ βαθμού και άλλους Φορείς

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4091 – 30/07/2022, η υπ’ Αριθμ. : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./191/11052/27-07-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία κατανέμονται 1123 άτομα, κατηγορίας Π.Ε. διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, σε θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε ΟΤΑ α’και β’ βαθμού και φορείς της αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν έκδοσης της υπ’ αρ. 13Κ/2021 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 66, Α.Σ.Ε.Π. 2/2022 και Α.Σ.Ε.Π. 06/2022).