Κατανομή Εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 94450/21-12-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Κατανομή ποσού 23.000.000,00 €, Εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν. 2880/2001”.

Συγκεκριμένα, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν. 2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης», ποσό 23.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας.