Κατανομή Εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 94376/21-12-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Κατανομή ποσού 18.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93”.

Συγκεκριμένα, κατανέμεται ποσό 18.000.000,00 ευρώ στους Δήμους της Χώρας, από τα έσοδα του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, τα οποία διατίθενται υποχρεωτικά για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων, κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον και τα υπόλοιπα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους.