Καταγραφή Προσωπικού Ο.Τ.Α.

Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 14/03/2020, το ΥΠ.ΕΣ. με νέο έγγραφο 20203 27/03/2020 επισημαίνει:

  • Την ανάγκη καταγραφής του αριθμού των προσληφθέντων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού,
  • Την αμελλητί εισαγωγή του προσωπικού αυτού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες.