Καταγραφή περιεχομένου αποφάσεων Οικονομικών Επιτροπών Δήμων αναφορικά με την κατανομή των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 60392 – 11/08/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Καταγραφή περιεχομένου αποφάσεων Οικονομικών Επιτροπών Δήμων, αναφορικά με την κατανομή των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ”.

Στο πλαίσιο αυτό, και για την αποτύπωση των ειδικότερων δεδομένων που αφορούν στο προσωπικό που θα προσληφθεί για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, απαιτείται από τους Δήμους η συμπλήρωση των στοιχείων που καταγράφονται στο ερωτηματολόγιο/πίνακα (μορφής xls) SCHOOLAPOFASEIS21_ .