Καταγραφή εσόδων και δαπανών των ΟΤΑ λόγω COVID-19

Δημοσιεύτηκε το υπ’Αριθ. Πρωτ.: 57005 – 9/9/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Καταγραφή εσόδων και δαπανών λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.”