Καταγραφή ειδικών πειθαρχικών παραπτωμάτων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/219/οικ.18494/ 25.11.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Καταγραφή ειδικών πειθαρχικών παραπτωμάτων”.