Καταγραφή δαπανών Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για την αντιμετώπιση του COVID-19

Δημοσιεύτηκε το υπ’αριθμ. 40406- 22/4/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: ” Άμεσο κόστος αντιμετώπισης της COVID-19 πανδημίας” και το υπ’Αριθ. Πρωτ.: 27075 – 4/5/2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ως σχετικά, σύμφωνα με τα οποία:

Ζητείται η άμεση καταγραφή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και των δαπανών που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν για ενέργειες / δράσεις έκτακτης ανάγκης υποστήριξης του πληθυσμού και περιορισμού διάδοσης του ιού COVID-19  από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.