Καταγραφή έργων / ενεργειών φορέων Τ.Α. για την αντιμετώπιση της COVID-19 πανδημίας έως τις 22 Ιουνίου 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 39509 – 27/05/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Καταγραφή έργων / ενεργειών φορέων Τ.Α. για την αντιμετώπιση της COVID-19 πανδημίας”.

Οι φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία αυστηρά έως τις 22 Ιουνίου 2021 μαζί με το μηνιαίο αρχείο που αποστέλλεται στο πλαίσιο της διακριτής παρακολούθησης των δαπανών των ΟΤΑ λόγω COVID-19.

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα https://www.ypes.gr/eggrafa/, από όπου οι φορείς της Αυτοδιοίκησης μπορούν να λάβουν το αρχείο «ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΕΕ.xls», το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν.