Καταβολή ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β΄1855/24-03-2023 η υπ΄Αριθ.632/17-03-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την καταβολή ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής του υπομέτρου «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2022 για την προετοιμασία της παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023- 2027.

Με βάση την παραπάνω Απόφαση:

  • Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ή οι «υπό σύσταση ΟΤΔ», οι οποίες, υπέβαλλαν πρόταση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 2545/10-10-2022 υπουργικής απόφασης “πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027” ή οποιασδήποτε μεταγενέστερής της και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των Φακέλων Α και Β.
  • Επισημαίνεται, πως οι  Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) μπορούν να συγκροτούνται, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 26 του Ν. 4914/22, και από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.