Καταβολή αμοιβών προσωπικού που διεκπεραιώνονται μέσω ΕΑΠ – Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 6230 – 24/12/2021, η υπ’ Αριθμ. οικ. 2/121715/ΔΛΤΠ – 15/12/2021 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της, υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021, Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 604)”.

Στην Απόφαση ορίζεται η καταβολή των κάθε είδους αμοιβών προσωπικού των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που διεκπεραιώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), καθώς και των κάθε είδους κοινωνικών παροχών, που διενεργούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς οργανισμούς (πληρωμή δικαιούχων, απόδοση κρατήσεων). Η καταβολή, ειδικά για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και για τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, δύναται να γίνεται μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.