Κατάρτιση Ψηφιακού Οργανογράμματος για Ο.Τ.Α. και Νομικά Πρόσωπα

Αθήνα, 01/11/2019

Προς: Ο.Τ.Α. α’ βαθμού & Νομικά τους Πρόσωπα

         

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9), σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οικ.17876/17-5-2018 (ΑΔΑ: Ω6Α5465ΧΘΨ-ΠΒΟ), με θέμα την επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

 

«Η μη ολοκλήρωση της ένταξης του φορέα στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος δεν θα επιτρέπει τη συμμετοχή του στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και επιπλέον από 1/1/2020, δεν θα επιτρέπει την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν. 4440/2016, καθώς θα απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στην εν λόγω εφαρμογή».

 

Με αφορμή τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε πως η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. υποστηρίζει 20 και πλέον έτη φορείς του Δημοσίου τομέα. Σήμερα παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτουν κάθε ανάγκη Λογιστικής, Φορολογικής, Συμβουλευτικής, Μηχανογραφικής και Εκπαιδευτικής φύσης των φορέων του Δημοσίου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

 

Το μεγάλο εύρος εργασιών που αναλαμβάνει η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, καθώς και η εκτενής πείρα των στελεχών μας έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού πελατολογίου από φορείς του Δημοσίου τομέα σε όλη την Ελλάδα, που αφορά ένα πολύ υψηλό ποσοστό επί του συνόλου.

 

Έχοντας μελετήσει σε βάθος το ισχύων θεσμικό πλαίσιο, διαθέτει έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες, αλλά και τα πιο σύγχρονα μηχανογραφικά εργαλεία, ώστε να μπορεί με επάρκεια να αναλάβει την υλοποίηση μέρους ή όλων των υποχρεώσεων που έχει πλέον ο φορέας σας.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

  • Κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματος και καταχώρησή του στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Συμπλήρωση ή τροποποίηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος
  • Έλεγχος ορθότητας των ήδη καταχωρημένων στοιχείων
  • Κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις λεπτομερείς υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε και να αναζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ μπορεί να γίνει αρωγός στην προσπάθειά σας.

 

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.,

 

 

 

Θάνος Πολύδωρος

Γενικός Διευθυντής