Κατάρτιση Προϋπολογισμού Δήμων 2024

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4795/28-07-2023 η υπ’ Aριθμ.οικ. 63726/28-07-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα την“Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης”

Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση, παρέχονται γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων για το οικονομικό έτος 2024. Σε σχέση με την περσινή εγκύκλιο 49039/25-7-2022 (ΦΕΚ 3976/26-7-2022 τεύχος Β΄) προκύπτουν οι εξής τροποποιήσεις:

1.Στο άρθρο 1: Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού προστέθηκε η παράγραφος 7 στην οποία διευκρινίζεται ότι για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 άρθρου 77 του ν. 4172/2013 σύμφωνα με το οποίο «Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν»

2.Στο άρθρο 3: Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2024 παρ. Α1 αναφορικά με τον υπολογισμό του ύψους των πιστώσεων που θα αποδοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών στους ΟΤΑ α’  βαθμού για το οικονομικό έτος 2024 καταργήθηκε η πρόβλεψη για πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό των Δήμων, οι οποίοι επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων, ενώ παράλληλα προστέθηκαν:

 • οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο κατά το έτος 2022),
 • οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό από το Τέλος Διαφήμισης (υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2022) και
 • οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2023 που αποδόθηκε στον δήμο επί ένα κόμμα είκοσι εκατοστά)

Αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του συνόλου των πιστώσεων που αποδίδονται από το ΥΠΕΣ απεικονίζεται στο αρχείο excel που μπορείτε να δείτε εδώ.

3.Σύμφωνα με το άρθρο 4  Τροποποίηση κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού επέρχονται αλλαγές στους κάτωθι κωδικούς:

 • Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού δημιουργείται νέος ΚΑΕ 0528 με τίτλο «Έσοδα ΦΟΔΣΑ και λοιπών συνδέσμων από εισφορές».
 • Δημιουργείται νέος ΚΑΕ 5125 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
 • Ο Κ.Α 6721 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων» μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)».
 • Ο Κ.Α 6726 μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ» και Δημιουργείται νέος Κ.Α 6729 με τίτλο «Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές».
 • Ο Κ.Α 8112 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» μετονομάζεται σε «Αμοιβές αιρετών αρχόντων».
 • Δημιουργείται νέα υποκατηγορία 814 με τίτλο «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ» και με την εξής ανάλυση:

– 8141 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα

– 8142 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)

– 8143 Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ – 8144 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές

– 8149 Προαιρετικές εισφορές, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και δωρεές

 • Δημιουργείται νέος Κ.Α υπηρεσίας 55 με τίτλο «Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
 • Οι δαπάνες που κατανέμονται στον Κ.Α υπηρεσίας 00 «Γενικές Υπηρεσίες», εφεξής μπορούν να κατανέμονται και στους Κ.Α υπηρεσίας 55 και 60-69.

4.Η παράγραφος Δ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (1) στο άρθρο 5 Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από τιμολόγια ή ισοδύναμα έγγραφα που παραλήφθηκαν από τον φορέα μέχρι την 31/12/2023, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες και τις δαπάνες για τις οποίες υφίσταται ή τεκμαίρεται εγγεγραμμένη πίστωση σε κωδικό τρέχουσας χρήσης (των ομάδων 6 ή 7).

Σε περίπτωση που δήμος εκτελεί τον προϋπολογισμό του βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), τυχόν οφειλές προηγούμενων οικονομικών ετών αναλαμβάνονται και ενταλματοποιούνται στον κ.α. όπου υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση – χωρίς να απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου και μεταφορά των οφειλών στην κατηγορία 81.

Για τη διαγραφή των παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εφαρμόζονται οι ειδικότερες οδηγίες που έχουν παρασχεθεί μ την υπ’ αρ. 7/8783/7-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2024 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Μετά το κλείσιμο του έτους 2023 και εντός του πρώτου διμήνου του 2024, το ΥΠ.ΕΣ. θα ενημερώσει τις αρμόδιες για τον έλεγχο των προϋπολογισμών αρχές για τον κατάλληλο χρόνο άντλησης των οικονομικών στοιχείων των Ομάδων Ι και ΙΙ από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και θα αποστείλει τα υπόλοιπα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2023 (έλεγχος Χρηματικού Υπολοίπου και Πληρωμών Π.Ο.Ε.) για τους δήμους χωρικής αρμοδιότητάς τους.»