Κατάρτιση Προϋπολογισμού Δήμων 2023 – Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 3976 – 26/07/2022, η υπ’Αριθμ. οικ. Αριθμ. οικ. 49039 – 25/07/2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με τίτλο: “Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) Απόφασης.”.