Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων έτους 2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3170 – 1/8/2020 η υπ’Αριθμ. οικ. 46735 – 23/7/2020  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα: “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 –μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄ 253).”