Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων έτους 2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3291 – 26/07/2021, η υπ’Αριθμ. οικ. 55040– 21/7/2021  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με τίτλο: “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης. ”